Terug

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Appeal B.V. (“Appeal” , “wij”, “ons” of “onze”). Appeal is gevestigd aan de Torenallee 429, 5617 BS te Eindhoven. Appeal is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • personen die een account bij ons aanmaken
 • personen die onze website bezoeken;
 • personen met wie wij contact hebben in het kader van onze activiteiten.

Appeal verwerkt de volgende persoonsgegevens.

Categorie Persoonsgegevens
Accountgegevens
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • De tijd en datum van account aanmaken
Claimdocumentatie
 • Persoonsgegevens in documenten die aan ons worden verstrekt ter onderbouwing van een claim
 • De tijd en datum waarop een claim is ingediend
Communicatie en correspondentie
 • Persoonsgegevens in de inhoud van de berichten die wij met elkaar uitwisselen
 • Activiteit omtrent de communicatie met u
Bezoeken van onze website
 • Uw activiteit op onze website
 • Uw Internetbrowser en apparaat type
 • Uw IP-adres
Gegevens van contactpersonen
 • Naam, emailadres, telefoonnummer, overige contactgegevens die u ons verstrekt
 • Persoonsgegevens in de inhoud van de berichten die wij met elkaar uitwisselen

Gebruikers wordt verzocht om geen extra gevoelige (‘bijzondere’) persoonsgegevens te uploaden bij de claimdocumentatie. Dat zijn gegevens zoals over de gezondheid, strafrechtelijke gegevens, over seksueel gedrag of seksuele geaardheid, het geloof, ras of etnische afkomst.

Als u een claim bij ons aanmeldt zult u sommige persoonsgegevens verplicht moeten opgeven zodat wij de overeenkomst met u kunnen aangaan en uitvoeren. Op de website wordt aangegeven om welke persoonsgegevens het gaat.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Appeal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen:

Doel Grondslag
Gebruikers
Account. Het aanmaken van uw account zodat u een claim kunt aanmelden, bewijsstukken kunt uploaden en de voortgang van uw claim kunt volgen.
 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Wij kunnen gegevens in onze administratie en archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een claim- en volmacht-administratie te voeren en bewijs te hebben in het kader van uw claim.
Refer-a-friend. In het kader van het ‘refer-a-friend’ programma bijhouden wie zich als ‘friend’ op onze website aanmeldt, zodat wij kunnen nagaan hoeveel unieke ‘friends’ iemand heeft aangebracht om zo de hoogte van de promotionele beloning te kunnen. Het gerechtvaardigd belang van ons en van de persoon die de promotionele beloning ontvangt om de hoogte van de beloning juist vast te kunnen stellen.
Betaling en administratie. Het afhandelen van betalingen met betrekking tot uw claim of ons ‘refer-a-friend’-programma en het bijhouden van onze financiële administratie
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het voeren van een financiële/fiscale administratie.
Nieuwsbrieven. Het met u communiceren per e-mail over claims waaraan u mogelijk kan deelnemen
 • Toestemming
Gebruikers met een claim
Claimafhandeling. Ontvangen, beoordelen, corresponderen over, verwerken en behandelen van uw claim, waaronder het voeren van schikkingsonderhandelingen en/of juridische procedures, het bijhouden van een administratie en een archief
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u.
 • Uw gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van de claim.
 • Wij kunnen wij gegevens in onze administratie en ons archief verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een claim- en volmacht- administratie te kunnen voeren en bewijs te bewaren van de claims.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het voeren van een financiële/fiscale administratie.
Websitebezoekers
Functioneren website. Het correct laten functioneren en verbeteren van onze website door het monitoren van onze website Appeal heeft een gerechtvaardigd belang om onze website te monitoren. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht u een goed functionerende en veilige website aan te kunnen bieden.
Analytics website. Het meten van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren Appeal heeft een gerechtvaardigd belang om uw gedrag te meten op onze website en in onze communicatie. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht om onze website en communicatie via de website te verbeteren.
Marketing. Het tonen van advertenties aan u.
 • Appeal heeft een gerechtvaardigd belang om marketing activiteiten uit te voeren. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn erop gericht u via verschillende kanalen relevante advertenties te kunnen tonen en de effectiviteit van onze advertenties te kunnen meten.
Contactpersonen (overig)
Het corresponderen met andere contactpersonen in verband met onze activiteiten Ons gerechtvaardigd belang om met onze contactpersonen te kunnen communiceren.

3. Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies

4. Delen van uw persoonsgegevens met derden

Appeal maakt gebruik van diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij verkopen uw persronsgegevens niet aan derden.

Wij kunnen daarnaast genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te delen met derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of op basis van een gerechtelijke uitspraak.

Het behandelen van uw claim

Appeal kan uw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit nodig is ten behoeve van de juridische procedure(s) in verband met uw claim. Appeal kan binnen het kader van deze doeleinden (onderdelen van) uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met belangenbehartigers (Stichting Massaschade & Consument: www.massaschadeconsument.nl/privacyverklaring), advocaten, wederpartijen, deurwaarders, rechtbanken, deskundigen en procesfinanciers. Indien mogelijk zullen wij de gegevens anonimiseren of aggregeren.

Communicatie

Appeal deelt uw persoonsgegevens met dienstverleners die voor ons de communicatie met u faciliteren.

Transacties

Voor het doen van betalingen met betrekking tot uw claim of het uitbetalen van een promotionele beloning zullen wij uw gegevens delen met onze bank.

Advertenties

Wij maken gebruik van de platformen Google, Twitter en Facebook om advertenties te plaatsen. Deze advertenties worden gericht en ongericht aan u getoond op basis van gegevens die wij in gepseudonimiseerde vorm met de platforms delen.

Website

Om het correct functioneren van onze website te monitoren kunnen wij uw IP-adres delen met monitoringsoftware wanneer een probleem optreedt op onze website met als doel het probleem te verhelpen.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

Ten behoeve van de communicatie, websitemonitoring en marketing kunnen gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte waar niet noodzakelijkerwijs een passend beschermingsniveau is. Met deze partijen hebben we (model)contracten van de Europese Unie afgesloten. Meer informatie hierover kunt u opvragen door gebruik te maken van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Appeal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Daarbij worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Persoonsgegevens in accounts Tot uw account en alle daaraan verbonden zaken zijn gesloten (zie hieronder).
Persoonsgegevens in actieve dossiers Tot de zaak is gesloten en tijdens de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers 20 jaar vanaf de datum waarop het dossier is gearchiveerd. Als een zaak weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in
Persoonsgegevens in de financiële administratie 10 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Contactgegevens die niet in dossiers staan 10 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar
Contactgegevens die niet in dossiers staan 10 jaar vanaf het laatste contact met de persoon
Eventuele overige persoonsgegevens 5 jaar

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Appeal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@appeal.nl. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op uw verzoek reageren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij een verzoek weigeren of slechts deels uitvoeren. Dit laten wij u uiteraard dan weten.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Appeal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@appeal.nl

Datum: 19 april 2021